57 S - French Navy - F10 MER

57 S - French Navy - F10 MER